Γεωθερμία

Υλικά Γεωθερμίας

Σωλήνας GEO-Flex, είναι σωλήνας πολυαιθυλενίου με διατομή Φ25 (για οριζόντιο γεωεναλλάκτη) και Φ32 με συγκολλημένο το ακροσωλήνιο (για κατακόρυφο γεωεναλλάκτη).

Ακροσωλήνιο αυτογενούς συγκόλλησης, στο οποίο συγκολλούνται οι τέσσερις σωλήνες GEO-Flex Φ32, οι οποίοι τοποθετούνται σε κάθε μία γεώτρηση της κατακόρυφης γεωθερμίας.

Συλλέκτες πολυπροπυλενίου, για τον οριζόντιο γεωεναλλάκτη τοποθετούνται ζεύγη συλλεκτών (προσαγωγή – επιστροφή) από πολυπροπυλένιο random. Ο κορμός των συλλεκτών έχει διατομή Φ63 και σέλες παροχής Φ25. Οι δρόμοι είναι ανάλογοι των κυκλωμάτων που θα εγκαταστήσουμε στο υπέδαφος. Έχουν, επίσης, τοποθετημένο αυτόματο εξαεριστικό και μία επιπλέον βαλβίδα για πλήρωση του γεωεναλλάκτη.

Βάρος για εγκατάσταση κατακόρυφου γεωεναλλάκτη, το οποίο προσαρμόζεται στο ακροσωλήνιο και βοηθάει στην τοποθέτηση των σωλήνων στη γεώτρηση.

Αποστάτης σωλήνων κατακόρυφου κυκλώματος, ο οποίος τοποθετείται στην τετράδα των σωλήνων που εγκαθίστανται σε κάθε γεώτρηση και διατηρεί την απόσταση μεταξύ τους σταθερή.

Προϊόντα