AtlasPlus

Εργαστηριακοί έλεγχοι

Οι αυστηρές προδιαγραφές με τις οποίες εναρμονίζεται η Interplast κατά την παραγωγή των σωλήνων και των εξαρτημάτων ATLAS-PLUS, πιστοποιούνται στα ιδιόκτητα υπερσύγχρονα εργαστήριά της από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με δοκιμές που προδιαγράφονται από την Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 1451 και τα Γερμανικά πρότυπα DIN 19560-10 & DIN 4102-1.

Η εντολή απελευθέρωσης παρτίδας παραγωγής δίνεται μόνο έπειτα από επιτυχή αποτελέσματα που εξάγονται με τις παρακάτω διαδικασίες δοκιμών:

Αφορά τακτικό έλεγχο που πραγματοποιείται σε κάθε παραλαβή πρώτης ύλης. Διακριβώνεται η συνέπεια των προδιαγραφών του υλικού σύμφωνα με τον προμηθευτή, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται η συμφωνία της ρεολογίας του με τις προδιαγραφές των προτύπων, η οποία σχετίζεται άμεσα με το κατάλληλο θερμοκρασιακό προφίλ εξώθησης και κατά συνέπεια της σωστής μεταχείρισης και της σωστής ομογενοποίησης του υλικού.

Αφορά μετρήσεις της εξωτερικής διαμέτρου, του πάχους τοιχώματος και του οβαλιτέ των σωλήνων και των εξαρτημάτων, όπως και των ελαστικών δακτυλίων, από διακριβωμένα όργανα. Όλα τα μετρικά όργανα της Interplast είναι Γερμανικής και Ιαπωνικής κατασκευής και διακρίνονται για την υψηλή ακρίβεια των μετρήσεών τους.
Ουσιαστικά πρόκειται για ελέγχους που διακριβώνουν και πιστοποιούν τις συνεχείς μετρήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής.

Η μικρή απόκλιση του δείκτη ροής του υλικού του σωλήνα και των εξαρτημάτων από το δείκτη ροής της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους, μεταφράζεται σε άριστη επεξεργασία του υλικού κατά την παραγωγή. Αυτό προϋποθέτει την τήρηση ιδανικών παραμέτρων στην εξώθηση, όπως για παράδειγμα στο θερμοκρασιακό προφίλ, στην πίεση, στην ψύξη, στις στροφές του κοχλία, στην ταχύτητα παραγωγής, κλπ. Η απόκλιση σύμφωνα με τις προδιαγραφές δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%. Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ATLAS-PLUS παρουσιάζουν απόκλιση δείκτη ροής έως 5%, κάτι που υποδηλώνει την άριστη ποιότητα κατασκευής τους.

Αφορά έναν από τους σημαντικότερους ελέγχους ποιότητας και πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διεθνούς προτύπου ISO 18553. Η πλήρης συμμόρφωση του υλικού των σωλήνων ATLAS-PLUS με τις προδιαγραφές του προτύπου, μεταφράζεται σε σιγουριά αντοχής των σωλήνων κάτω από οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες και μέγιστη αξιοπιστία κατά την πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής του εξαιτίας της απουσίας ατελειών στη δομή του υλικού των σωλήνων και των εξαρτημάτων.

Δοκίμια από κάθε παρτίδα παραγωγής παραμένουν σε εργαστηριακό φούρνο στους 150oC για 60min (1h) και μετά την ψύξη τους σε θερμοκρασία 23oC μετριέται η % ανηγμένη συστολή τους - (αρχική μέτρηση – τελική μέτρηση) / (αρχική μέτρηση) x 100).
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές το 2,0%. Οι σωλήνες ATLAS-PLUS παρουσιάζουν αποτελέσματα της τάξης του 0,5%, τα οποία είναι κατά 75% χαμηλότερα από την απαίτηση του προτύπου. Αυτό μεταφράζεται σε βεβαιότητα χρήσης υψηλής ποιότητας πρώτης ύλης και άριστης επεξεργασίας του υλικού, όπως και σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμικές γραμμικές διαστολές των σωλήνων κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους με εσωτερικές απορροές υψηλών θερμοκρασιών.

Η συσκευή δοκιμών κρούσης με τη χρήση πίπτοντος βάρους (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1451), είναι τελευταίας τεχνολογίας και αποτελείται από τον πύργο ρίψεων και από ποικιλία διακριβωμένων σφαιρών διαφόρων βαρών. Η διαδικασία των δοκιμών και η ταχύτητα πρόσκρουσης προδιαγράφεται από το πρότυπο ΕΝ 744.
Οι σωλήνες πρέπει να ανταποκρίνονται χωρίς θραύση ή ρηγμάτωση στις κατάλληλες συνθήκες δοκιμών (σε θερμοκρασία 23oC σύμφωνα με το πρότυπο) μετά από εφαρμογή πρόσκρουσης που προκαλείται από το πίπτον βάρος (σφαίρα). Το ύψος πτώσης και το βάρος της σφαίρας κατά τη δοκιμή είναι ανάλογα της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα.
Οι σωλήνες Atlas-Plus υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις του προτύπου, επιδεικνύοντας μηχανικές αντοχές στις προσκρούσεις βαρύτερων σφαιρών από μεγαλύτερα ύψη σε σχέση με τα προδιαγεγραμμένα από το πρότυπο, αλλά κυρίως σε περιβάλλον θερμοκρασιών πολύ χαμηλότερο των 23oC, οι οποίες είναι της τάξης των 5 βαθμών υπό του μηδενός (-5oC).

Αν και στο εσωτερικό των σωλήνων κτιριακής αποχέτευσης κατηγορίας BD αναπτύσσονται αμελητέες πιέσεις από το βάρος των απορροών, δε συμβαίνει το ίδιο για τους σωλήνες της κατηγορίας BD, οι οποίοι συνδέουν την κτιριακή αποχέτευση με το κεντρικό αστικό δίκτυο λυμάτων και καλούνται να αντεπεξέλθουν στις πιέσεις που δημιουργούνται από το βάρος των συνολικών απορροών του κτιρίου.
Για να διασφαλιστεί η αντοχή τους σε αυτές τις πιέσεις πραγματοποιούνται δοκιμές στην αντίστοιχη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου ΕΝ 1451. Δοκίμια των σωλήνων δοκιμάζονται στη συσκευή υδροστατικής πίεσης για 140h στους 80oC (σ=6,0 ΜΡa) και για 1000h στους 95oC (σ=3,5 MΡa). Το σ είναι η περιφερειακή τάση που αναπτύσσεται στο τοίχωμα του σωλήνα και τείνει να τον διαρρήξει με εφελκυστικές δυνάμεις, αποτέλεσμα της εφαρμογής εσωτερικής υδροστατικής πίεσης από την αντίστοιχη συσκευή δοκιμών. Η πίεση Ρ (σε bar) που εφαρμόζεται στις δοκιμές, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διάμετρο του σωλήνα (D σε mm), το πάχος τοιχώματός του (e σε mm) και του μεγέθους σ (Ρ=20ΧσXe/D-e).

Πραγματοποιούνται δοκιμές αντοχής σε συσκευή εφελκυσμού και προσδιορισμού του συντελεστή ελαστικότητας και επιμήκυνσης του υλικού, σε δοκίμια σωλήνων και εξαρτημάτων κατάλληλα προετοιμασμένων από ειδική συσκευή. Όλα τα αποτελέσματα καταγράφονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου με τη βοήθεια ειδικών διαγραμμάτων γίνεται ανάλυση των μετρήσεων.