Πλαστικός σωλήνας Como floor Oxygen barrier

Πλαστικός σωλήνας από Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής σε θερμοκρασίες, με φραγή οξυγόνου. Η παραγωγή και ο έλεγχος ποιότητας του σωλήνα είναι σύμφωνοι με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα γερμανικά DIN. Οι φυσικές και μηχανικές ιδιότητες του σωλήνα είναι πιστοποιημένες από το γερμανικό ινστιτούτο SKZ με αριθμό πιστοποιητικού Α 400. Η φραγή οξυγόνου είναι πιστοποιημένη από το γερμανικό ινστιτούτο MPA – NRW σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4726. Η διατομή του σωλήνα στο ενδοδαπέδιο σύστημα είναι 17 x 2 mm. 

Ο σωλήνας περιέχει ειδικό πρόσθετο το οποίο διπλασιάζει την θερμική αγωγιμότητα των σωλήνων. Ο νέος σωλήνας ήταν αποτέλεσμα έρευνας τριών χρόνων σε συνεργασία με  το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από του οποίου την έκθεση αναφέρουμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά των σωλήνων και τα αποτελέσματα κατά τη χρήση τους:

  •     Αύξηση των μηχανικών αντοχών των σωλήνων συγκρινόμενη με τους συμβατικούς.
  •     Αύξηση του μέτρου ελαστικότητας κατά 10%.
  •     Αύξηση της τάσης στο σημείο διαρροής κατά 10%.
  •     Άριστη ομογενοποίηση του υλικού.
  •     Μείωση του φαινομένου της ‘’αδράνειας΄΄ κατά την εκκίνηση των συστημάτων. 
  •     Οικονομικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων λόγω της διπλάσιας θερμικής αγωγιμότητας των σωλήνων.