Ινογυψοσανίδα

Η τοποθέτηση της ινογυψοσανίδας απαιτεί επίπεδη επιφάνεια, καθαρή χωρίς έντονες υψομετρικές διαφορές.

Οι ιδιότητες του νέου προϊόντος διαφέρουν από τις αντίστοιχες της δομικής γυψοσανίδας ή της τσιμεντοσανίδας. Το νέο προϊόν είναι υδρόφοβο, υψηλής πυκνότητας και υψηλής θερμικής αγωγιμότητας. Με την χρήση κοινών ξυλουργικών εργαλείων (σέγα, router) η κοπή και η διαμόρφωση της ινογυψοσανίδας είναι εύκολη.

Η Interplast διαθέτει τέσσερις τύπους ινογυψοσανίδας. Πλάκα πάχους 15 mm με κόμβους, πλάκα πάχους 15 mm με εγκοπές, πλάκα πάχους 15 mm χωρίς εγκοπές και πλάκα πάχους 9 mm χωρίς εγκοπές.

 

Πλάκες ινο-γυψοσανίδας, δοκιμασμένες σύμφωνα με EN 10456, ETA [European Technical Approval - 07/0086 issued by DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)]

  
Ονομαστική πυκνότητα1200 kg/m³ ± 50
Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο1.0 KN
Μέγιστο επιτρεπτό κατανεμημένο φορτίο2.0 KN
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότηταςλ ≤ 0,30 W/mK
δ00 D.M.26/06/84
Αύξηση πάχους μετά από 24h επαφής με νερό% < 2
Ύψος15mm
Μήκος1200mm
Πλάτος600mm
Eιδική θερμοχωρητικότηταC ≥ 1’000 J/(kgK)
Θερμική διαστολή πλακώνα = 12,9*10