Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10-9-2019