ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"

22.05.2019

Με την από 15/05/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ", σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13/06/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Υποβολή Δήλωσης Ν 4399/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

  2. Διάφορες ανακοινώσεις.

    Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική

συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας και να υποβάλουν στην εταιρία τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης..