ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

03.07.2019

Με την από 02/07/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το

νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ

Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ", σε Έκτακτη Γενική

Συνέλευση την 24η/07/2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας,

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Ρύθμιση Δανείων στην ALPHA BANK

2.  Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική

συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους

στο ταμείο της εταιρίας και να υποβάλουν στην εταιρία τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης..

Θεσσαλονίκη, 03/07/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο