Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

07.01.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α. Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ"

Αρ. Γ. Ε. ΜΗ.: 05815010400 και Α. Φ. Μ.: 094526279
Αρ. Μ. Α. Ε.:39808/62/ Β/98/37

Με την από 3/1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το

νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ

Α.Ε. – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ", σε Έκτακτη Γενική

Συνέλευση την 30/1/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, κατ άρθρο 49 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα.

2. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική

συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους

στο ταμείο της εταιρίας και να υποβάλουν στην εταιρία τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης..

Κομοτηνή, 4/1/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο