Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) είναι η εθελοντική μας δέσμευση απέναντι στην κοινωνία υιοθετώντας πρακτικές και μεθόδους που ενισχύουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Με προγράμματα, πρωτοβουλίες και καθημερινές πρακτικές στοχεύουμε μεταξύ άλλων στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην κοινωνική προσφορά.
 
H Interplast Α.Ε. έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του παραγωγικού της σχεδιασμού, αναλαμβάνοντας συνεχώς πρωτοβουλίες και εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές αναφορικά με: 

- την παροχή υψηλής ποιότητας προιόντων και εμπορευμάτων στους πελάτες της 

- τη διαχείριση του αποτυπώματος που αφήνει στις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον 

- την αειφόρο ανάπτυξή της, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων της