2012

Μεγάλη διεύρυνση της σειράς του Aqua Plus κυρίως στις μεγάλες διατομές με παράλληλη παρουσίαση νέων χρήσιμων εξαρτημάτων όπως οι υδραυλικοί διαχωριστές, οι πλαστικές βάνες, οι βαλβίδες αντεπιστροφής, λυόμενοι σύνδεσμοι κ.ά.